Condiții de publicare

1. Procedura Editorială

Trimiterea spre publicare în Revista „Mitropolia Olteniei” (MO) a unui material presupune asumarea faptului că acesta nu a mai fost publicat, dar și a faptului că nu mai este trimis spre publicare în altă parte. În același timp, autorii sunt rugați să respecte cerințele indicate mai jos. Trebuie știut că materialele considerate în afara scopurilor editoriale anunțate ale Revistei sau sunt lipsite de interes pentru cititori, nu vor fi luate în considerare pentru publicare. Această situație nu reflectă neapărat calitatea materialului, ci numai nepotrivirea cu politica editorială a Revistei. Autorii vor fi înștiințați dacă textele sunt înaintate pentru procesul de recenzare (peer-review). Pentru a cunoaște procedura de recenzare, a se vedea rubrica: Procesul de recenzare internă și externă.

2. Norme de tehnoredactare

a. autorii sunt rugați să menționeze: numele complet, profesiunea, titlul științific, afilierea instituțională, adresa poștală și adresa de email.

b. autorii pot trimite materialele pentru următoarele secțiuni ale Revistei: Studii, Traduceri și Diortosiri, și Predici, Comentarii, Meditații. Pentru Secțiunile Pastorale, Recenzii și Evenimente îi revine Redacției dreptul de a publica materialele dorite, care nu vor mai intra în sistemul de recenzare.

c. materialele vor fi trimise doar în format electronic pe următoarele adrese de email: adi_boldisor@yahoo.com și/sau nutuapostolache@yahoo.com. Studiile vor începe cu secțiunea Cuvinte cheie/Key Words, între 4 și 7 cuvinte, atât în limba română cât și în limba de circulație internațională (engleză, franceză, germană) în care va fi redactat rezumatul (Abstract) și care va fi așezat la sfârșitul articolului. Acesta va conține între 500 și 1500 de semne.

d. textul trebuie editat în programul Microsoft Word, în format A4, fontul Times New Roman, cu caractere de 12, fără spațiu între rânduri și să nu depășească 15 pagini (fără bibliografie). Textele/cuvintele în limbile greacă și ebraică trebuie să conțină obligatoriu toate fonturile grafice necesare (accente, spirite etc.), atașate separat, odată cu materialul înaintat spre publicare. Nu se vor utiliza caracterele introduse prin Insert/Symbol.

e. toate textele înaintate spre publicare trebuie să conțină obligatoriu Bibliografia, care nu va fi publicată, însă va fi urmărită de către recenzori atunci când vor aprecia valoarea științifică a textului.

3. Cum se fac citările?

 1. Citatele în text vor fi așezate între ghilimele, conform procedurii românești: „…….”. În cazul citatelor din cadrul altor citate se vor utiliza ghilimelele franțuzești: <<……>>.

 1. Cărțile, articolele sau volumele editate, folosite în text, vor fi menționate prin note de subsol, după cum urmează:

 1. Prenumele și Numele autorului se vor scrie cu majuscule (a se folosi Caps Lock); titlurile cărților și ale volumelor colective se vor scrie cu litere italice (a se folosi Ctrl + I); apoi se va menționa numele complet al traducătorului (acolo unde este cazul), numele editurii, locația, anul de apariție și numărul paginii/paginilor de la care se face citarea sau de unde se preia ideea. Exemplificăm modelul pentru a fi mai ușor de înțeles:

JOHN MEYENDORFF, Teologia Bizantină, traducere de Pr. conf. dr. Alexandru Stan, Ed. IBMBOR, București, 1996, p. 225-230.

 1. în cazul citărilor din articole se va menționa numele autorului scris cu majuscule, la fel ca în cazul citării din cărți, titlul va fi scris între ghilimele („…”), se va menționa între ghilimele numele revistei din care face parte, numărul revistei, anul apariției și pagina corespunzătoare citării, conform următoarei exemplificări:

ANA-MARIA RĂDULESCU, „Desființarea mănăstirilor din Arhiepiscopia Craiovei, Perioada 1958-1960”, în Revista „Mitropolia Olteniei” (în mențiunile ulterioare se va folosi prescurtarea, ex.: MO), nr. 1-4/2011, p. 199.

 1. În cazul citărilor din studii editate în volume, se va menționa prenumele și numele autorului scris cu majuscule, titlul complet al studiului va fi scris între ghilimele, după care se va menționa scris cu italic titlul volumului, urmat de către numele editorului, editura unde a fost publicat, locația, anul, precum și paginile corespunzătoare citării:

Pr. conf. Dr. NICOLAE MORAR, „Aspecte ale libertății religioase în epoca lui Constantin cel Mare”, în Sf. Constantin cel Mare. Teologie, politică și hagiografie în Bizanțul timpuriu, editat de Lect. dr. Daniel Lemeni, Ed. Mitropolia Olteniei, Craiova, 2013, p. 145-153.

 1. În cazul citărilor cu IDEM și IBIDEM, se va cita conform cu exemplul următor:

 1. Pr. Prof. dr. ION BRIA, Destinul Ortodoxiei, Ed. IBMBOR, București, 1989, p. 76-90.

 2. IBIDEM, p. 304.

 3. IDEM, Comentariu la Catehismul Ortodox, Ed. Oastea Domnului, Sibiu, 2000, p. 27-45.

 1. Atunci când un autor este citat doar cu o singură lucrare/articol, la următoarea citare din aceiași lucrare se va folosi prescurtarea op.cit. sau art. cit., după caz:

 1. Pr. Prof. dr. ION BRIA, Destinul Ortodoxiei, Ed. IBMBOR, București, 1989, p. 76-90.

 2. JOHN MEYENDORFF, Teologia Bizantină, traducere de Pr. conf. dr. Alexandru Stan, Ed. IBMBOR, București, 1996, p. 225-230.

 3. Pr. Prof. dr. ION BRIA, op. cit., p. 311.

f) Atunci când un autor este citat cu cel puțin două titluri, la următoarea notă se va cita în felul următor: Numele și prenumele autorului scris cu majuscule, titlul prescurtat…, urmat de numărul paginii. Exemplificăm pentru acest caz:

Pr. Prof. dr. ION BRIA, Comentariu la Catehismul…, p. 32.

 1. În cazul citărilor surselor electronice se va proceda în felul următor: numele autorului scris cu majuscule, titlul articolului scris între ghilimele, titlul revistei în ghilimele, numărul și anul (dacă se găsesc menționate), adresa web completă și între paranteze va fi trecută data la care a fost accesată adresa, conform cu exemplele următoare:

 1. Arhid. Prof. IOAN I. ICĂ JR., „Centenar Noica”, în „Revista Teologică”, nr. 1/2010, http://www.revistateologica.ro/aMOicol.php?r=31&a=3460 (11.01.2011).

 2. http://www.revista-mitropoliaolteniei.ro/index.html (22.11.2015).

4. Procesul de recenzare

-a se vedea secțiunea Procesul de recenzare internă și externă.

5. Observații finale

 1. Fiecare autor își va asuma întreaga responsabilitate pentru conținutul materialelor publicate și pentru autenticitatea materialului critic folosit.

 2. Autori vor avea în vedere respectarea drepturilor de copyright ale materialelor vizuale (ex. poze) trimise spre publicare.

 3. Revista „Mitropolia Olteniei” deține toate drepturile de copyright pentru materialele publicate.

 4. Autorii au dreptul de a folosi, parțial sau integral, materialul publicat pentru pregătirea altor proiecte personale: teze, dizertații sau cărți, făcând mențiunea coordonatelor publicației originale.

 5. Studiile/articolele sau traducerile publicate în Revista „Mitropolia Olteniei” pot fi folosite în cuprinsul unor volume colective sau omagiale, editate sub egida Editurii „Mitropolia Olteniei”.